ወጪን በመጋራት የበጎ አድራጎት አገልግሎት አሰጣጥ ሁኔታን ለመወሰን የወጣ የወጪ መጋራት ልዩ መመሪያ ቁጥር 1/2006